Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin công bố

2804-2017 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất (2014-2016)  (28/04/2017)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất
2407-2018 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018  (24/07/2018)
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018
0204-2018 Bao cao tai chinh nam 2017  (02/04/2018)
Bao cao tai chinh
2105-2017 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017  (21/05/2017)
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
2005-2017 Phụ lục X Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016  (20/05/2017)
Phụ lục X Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
2504-2017 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2016  (25/04/2017)
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2016
2304-2017 Báo cáo tài chính 2016  (23/04/2017)
Báo cáo tài chính 2016
2304-2017 Báo cáo tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng tết dương lịch và tết nguyên đán 2017  (23/04/2017)
Báo cáo tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng tết dương lịch và tết nguyên đán 2017
2304-2017 Tình hình hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi - Đề xuất định hướng sắp xếp lại doanh nghiệp  (23/04/2017)
Tình hình hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi - Đề xuất định hướng sắp xếp lại doanh nghiệp
Số bài trong trang