Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin công bố
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017


Tài liệu đính kèm: 20170731_bao cao tai chinh 6 thang nam 2017.pdfBáo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2017

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017)

- Bảng cân đối tài khoản tại ngày 30/6/2017

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017)