Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin ngoài trang chủ
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

- Chủ tịch công ty : Ông Nguyễn Thanh Hải

- Tổng Giám Đốc công ty: Ông Phạm Văn Là

- Phó Giám đốc :  Bà Đặng Thị Đức

- Kiểm soát viên : Bà Phạm Thị Hiền

* Các phòng :  

                 + Phòng Tổ chức - Hành chính

                 + Phòng Tài chính - Kế toán

                 + Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

                 + Phòng Quản lý Nước & Công trình

* Các đội sản xuất

                  - gồm 06 đội thủy nông

                  - 01 Đội Xây Lắp

* Nhiệm vụ các đội thủy nông : Quản lý, vận hành các công trình  phục vụ sản xuất tại các xã:

    - Đội thủy nông số 1: Phụ trách 3 xã ( Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường), Công ty Nông nghiệp Quý Cao

    - Đội thủy nông số 2: Phụ trách 4 xã ( Tiên Tiến, Quyết Tiến, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh.

    - Đội thủy nông số 3: Phụ trách 4 xã (Cấp Tiến, Kiến Thiết, Đoàn Lập, Bạch Đằng)

    - Đội thủy nông số 4: Phụ trách thị trấn và 3 xã ( Thị trấn Tiên Lãng, Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Minh)

    - Đội thủy nông số 5 : Phụ trách 4 xã ( Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng)

    - Đội thủy nông số 6: phụ trách 4 xã ( Tiên Thắng, Hùng Thâng, Vinh Quang, Tiên Hưng)

    - Đội Xây Lắp thực hiện nhiệm vụ: - Sửa chữa các công trình thủy lợi trên hệ thống do công ty được giao quản lý, vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế trên địa bàn huyên Tiên Lãng.

- Sản xuất, gia công, sửa chữa các máy móc cơ khí, đồ điện phục vụ sản xuất và dân dụng trên địa bàn.

    Tổng số lao động: 182 người 

    Trong đó

                              - Trình độ Đại học trở lên         =  33

                              - Trình độ Cao đẳng                 =  09

                              - Trình độ Trung cấp                =  56

                              - Trình độ sơ cấp                     =  78