Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin ngoài trang chủ
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng tiền thân là Xí nghiệp Quản lý Thủy nông huyện Tiên Lãng, ngày 24 tháng 3 năm 1993 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định số 746/QĐ-TCCQ về việc thành lập Xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng.

Ngày 21 tháng 01 năm 1998 ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký Quyết định số 135 QĐ/UB-ĐMDN về việc đổi tên Xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng thành Công ty khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng.

Ngày 01/02/2009 UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định số 224QĐ/UB về việc chuyển Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Tiên Lãng là doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Ngày 06/7/2009 UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định số 1272/QĐ - UBND về việc chuyển Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Tiên Lãng thành công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng.