Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin ngoài trang chủ
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động

- Vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất

- Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp

- Sửa chữa công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp

- Cung cấp nước thô phục vụ sản xuất nước sạch sinh hoạt và các nhu cầu sản xuất khác trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy lợi

- Bán lẻ máy móc thiết bị và phụ tùng máy thủy lợi trong các cửa hàng chuyên doanh.