Thủy Lợi Tiên Lãng > Tin tức - Hoạt động
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính đến hết 31/12/2016

Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán (tiếp)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ